De Trampo's

GDPR.


Privacyverklaring:


1. Algemeen.


- De Turnkring De Trampo’s VZW hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.


- Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Turnkring De Trampo’s VZW met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Turnkring De Trampo’s VZW gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.


- Turnkring De Trampo’s VZW houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).


- Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

- Turnkring De Trampo’s VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Naam club: Turnkring De Trampo’s VZW.

Adres: Gerard Walschapstraat 1 8870 Emelgem.

E-mail: trampos1@telenet.be


2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?


- Turnkring De Trampo’s VZW verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:


3. Welke gegevens worden verwerkt?


- Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.


4. Wie verwerkt de gegevens?


- De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisatie.


5. Verstrekking aan derden.


- De gegevens die u aan Turnkring De Trampo’s VZW verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.


- Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

- Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee Turnkring De Trampo’s VZW een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

- In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

- De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

- Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

- Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

6. Minderjarigen.


- Turnkring De Trampo’s VZW verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.


7. Bewaartermijn.


- Turnkring De Trampo’s VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Turnkring De Trampo’s VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.


8. Beveiliging van de gegevens.


- Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


9. Uw rechten omtrent uw gegevens.


- U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Turnkring De Trampo’s VZW heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.


- Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.


- U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij Turnkring De Trampo’s VZW kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.10. Klachten.


- Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben, dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Turnkring De Trampo’s VZW


- U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be11. Wijziging privacyverklaring.


- Turnkring De Trampo’s VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 21 juni 2018.